Nauka Jazdy w UK, Prawo Jazdy Kategoria B, Jak zostać kierowcÄ… w UK.

 

SzkoÅ‚a nauki jazdy 1st London Driving Academy to idealne miejsce na kurs zarówno dla tych, którzy nie odczuwajÄ… żadnych oporów przed prowadzeniem samochodu, jak i dla osób które: odczuwajÄ… strach przed prÄ™dkoÅ›ciÄ…, sÄ… znerwicowane, uważajÄ…, że nie nadajÄ… siÄ™ do prowadzenia samochodu, ale chcÄ… potrafić to robić, majÄ… za sobÄ… wypadek na drodze i do dziÅ› odczuwajÄ… z tego powodu przerażenie,z różnych wzglÄ™dów czujÄ… siÄ™ nie dość dobre by podoÅ‚ać takiemu wyzwaniu itd.

Aby prowadzić samochód na terenie Wielkiej Brytanii musisz zdobyć odpowiednie uprawnienia. Kluczem do sukcesu jest oczywiÅ›cie rzetelna nauka, ale także znalezienie odpowiedniego instruktora. Profesjonalny nauczyciel jazdy, który posiada kwalifikacje, wiedzÄ™, doÅ›wiadczenie oraz dostosowany do potrzeb osoby uczÄ…cej siÄ™ samochód to kapitaÅ‚, który powinien otworzyć drzwi do sukcesu.

Kiedy już podejmiesz decyzjÄ™ o rozpoczÄ™ciu kursu musisz doprecyzować jakim pojazdem zamierzasz siÄ™ w przyszÅ‚oÅ›ci poruszać. W odróżnieniu od Polskich realiów, jest to zagadnienie o tyle istotne, że w Wielkiej Brytanii posiadajÄ…c uprawnienia do prowadzenia samochodu z automatycznÄ… skrzyniÄ… biegów nie można prowadzić pojazdu z manualnÄ… skrzyniÄ… biegów. Prawo jazdy na samochody z manualnÄ… skrzyniÄ… biegów jest jednak równoznaczne z uprawnieniami do prowadzenia samochodu z automatycznÄ… skrzyniÄ… biegów.

Zanim wsiÄ…dziesz po raz pierwszy za kierownicÄ™ samochodu kursowego musisz speÅ‚nić bezwzglÄ™dny warunek tzn. uzyskać Provisional Driving Licence. Jest to dokument, który zgodnie z prawem brytyjskim, uprawnia do kierowania pojazdem pod opiekÄ… instruktora. Jest to formalność, ale bez PDL nie możesz legalnie rozpocząć nauki jazdy.

Aby uzyskać Provisional Driving Licence należy wypeÅ‚nić formularz D1, który dostÄ™pny jest w każdym urzÄ™dzie pocztowym, doÅ‚Ä…czyć swojÄ… fotografiÄ™ i odesÅ‚ać na wskazany adres lub zostawić w lokalnym oddziale DVLA. Wnioski można również skÅ‚adać drogÄ… internetowÄ…: http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/DriverLicensing/NeedANewOrUpdatedLicence/DG_10012514  Czas trwania kursu nie jest z góry okreÅ›lony. Każdy uczÄ…cy siÄ™ potrzebuje innej dawki lekcji z instruktorem, zanim pewnie poczuje siÄ™ w roli kierowcy, a jego umiejÄ™tnoÅ›ci bÄ™dÄ… wystarczajÄ…ce, aby zdać egzamin. Choć zalecane jest aby decyzjÄ™ o podjÄ™ciu siÄ™ zdania egzaminu uzgadniać z istruktorem, który dokonuje oceny kompleksowej z uwzglÄ™dnieniem umiejÄ™tnoÅ›ci kursanta, znajomoÅ›ci przepisów, refleksu, emocji oraz innych detali, każdy uczÄ…cy siÄ™ sam może jÄ… podjąć.

Egzamin skÅ‚ada siÄ™ z dwóch etapów tj. części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest biletem wstÄ™pu na egzamin praktyczny. Do dnia 7 kwietnia 2014 roku zdawanie go jest możliwe w jÄ™zyku polskim, po upÅ‚ywie tej daty egzamin bÄ™dzie siÄ™ odbywaÅ‚ wyÅ‚Ä…cznie w jÄ™zyku angielskim *. Termin egzaminu można zarezerwować telefonicznie pod numerem 0300 200 1122 w godzinach od 8.00 do 18.00,drogÄ… pocztowÄ… wysyÅ‚ajÄ…c wypeÅ‚niony formularz dostÄ™pny w DVLA lub za pomocÄ… internetu;  https://pt.dsa.gov.uk/tests/tests_E/pt/index.asp?test=pt  Wyznaczenie terminu egzaminu może potrwać od 1-go do 5-ciu tygodni. Egzamin teorii skÅ‚ada siÄ™ z dwóch części: - pytaÅ„ z jednÄ… lub wieloma odpowiedziami - dostrzeganie zagrożeÅ„ na drodze tzw. Hazard Perception. Aby uzyskać przepustkÄ™ do egzaminu praktycznego, musisz zdać obie powyżej wymienione części. Raz zdany egzamin teoretyczny jest ważny przez 2 lata. Oznacza to, że w tym okresie musisz przystÄ…pić do egzaminu praktycznego.

 

 

 

Egzamin praktyczny nie ma skomplikowanej konstrukcji. Przygotowany jest tak aby sprawdzić czy potrafisz prowadzić samochód w bezpieczny sposób oraz czy znasz kodeks drogowy i potrafisz go stosować w realnych sytuacjach drogowych. TrasÄ™ egzaminu oraz manewry, które wykonasz, okreÅ›la egzaminator.

Wyznaczenie terminu egzaminu praktycznego może potrwać od czterech do dziewiÄ™ciu tygodni, a jego rezerwacja odbywa siÄ™ tak jak w przypadku egzaminu teoretycznego. Egzamin odbywa siÄ™ w jÄ™zyku angielskim, (po polsku tlumaczenie do 07/04/2014 ) Kurs nauki jazdy w 1st London Driving Academy obejmuje także niezbÄ™dny zakres sÅ‚ownictwa i zwrotów, dziÄ™ki czemu ewentualna bariera jÄ™zykowa nie stanowi problemu.

W przypadku osób, które mimo wszystko czujÄ… siÄ™ niepewnie, do kwietnia 2014 roku, mogÄ… na czas egzaminu zatrudnić tÅ‚umacza. (Monika D'Agate oferuje ten serwis).  Możliwe jest także zaproszenie na egzamin instruktora. W przypadku koniecznoÅ›ci powtórzenia egzaminu bÄ™dzie on dysponowaÅ‚ wiedzÄ™ koniecznÄ… do kontynuacji nauki. SzkoÅ‚a nauki jazdy 1st London Driving Academy oferuje kompleksowe usÅ‚ugi majÄ…ce na celu przygotowanie do zdania obu egzaminów. UczÄ…cy siÄ™ mogÄ… siÄ™ zaopatrzyć w Test Teoretyczny dla kierowców samochodów osobowych, który zawiera kompletny zestaw pytaÅ„ z odpowiedziami obowiÄ…zujÄ…cymi na terenie Wielkiej Brytanii.

Dla wielu osób najtrudniejsze jest przeÅ‚amanie bariery psychicznej. To dla nich stworzyliÅ›my specjalnÄ… formuÅ‚Ä™ kursu opartÄ… o bezpiecznÄ… metodÄ™ TFT (Thought Field Therapy -Terapia Pola MyÅ›lenia) polegajÄ…ca na rytmicznym pukaniu (stukaniu) w tzw. punkty meridialne na swoim ciele pod nadzorem instruktora. Przynosi ona imponujÄ…ce efekty w walce ze stresem, traumami i blokadami psychicznymi na caÅ‚ym Å›wiecie.

Witam w gronie kierowców,

Instruktor Nauki Jazdy

1st London Driving Academy.com

Advanced Driver Coaching.com

Monika D’Agate

Moje uprawnienia:

Driving Standards Agency Aproved Driving Instructor (car) Grade 6 - Licencja Instruktora Nauki Jazdy Poziom 6 (najwyższy w Wielkiej Brytanii)

 RoSPA Advanced Driver Gold - Królewski ZwiÄ…zek Zaawansowanych Kierowców (Zaawansowany Kierowca ZÅ‚ota Odznaka - najwyższy standard osiÄ…galny przez cywilnego kierowcÄ™ w Wielkiej Brytanii)

Thought Field Therapy Algorithm -Terapia Pola MyÅ›lenia Algorytmy  

 

 

 

 
 
                                                                                 
 

 
 

Show me / Tell me Po Polsku

 

POWER STEERING
Q: Pokarz, wyjaśnij, jak sprawdzisz przed rozpoczęciem jazdy, ze wspomaganie kierownicy działa?
A: JeÅ›li kierownica obraca siÄ™ ciężko, znaczy to, iż sÄ… jakieÅ› problemy ze wspomaganiem kierownicy. Przed rozpoczÄ™ciem jazdy ukÅ‚ad wspomagania może być sprawdzony w dwojaki sposób. Łagodny skrÄ™t kierownica podczas pracy silnika powinien spowodować zauważalny ruch osi kola. Jest to znak, że system wspomagania kierownicy zaczÄ…Å‚ pracować. Drugi sposób polega na skrÄ™cie kierownicy podczas ruszania pojazdu mechanicznego. JeÅ›li pojazd skrÄ™ca bez
oporów wówczas możemy zaÅ‚ożyć, że system wspomagania kierownicy dziaÅ‚a bez zarzutu.
 
PARKING BRAKE (HAND BRAKE)
Q: Pokaz mi, jak sprawdzisz, czy hamulec ręczny nie jest zbytnio zużyty.
A: Pokaz, ze hamulec rÄ™czny zaskakuje I pozostaje w pozycji koÅ„cowej w momencie gdy samochód jest zaparkowany.
 
HORN
Q: Pokaz, jak sprawdzisz, ze sygnał (klakson) działa poprawnie (na postoju)
A: Można sprawdzić poprzez naduszenie klaksonu I wywołanie sygnału dźwiękowego (włącz stacyjkę, jeśli istnieje potrzeba)
 
BRAKES
Q: Powiedz, jak sprawdzić przed rozpoczęciem jazdy, czy hamulce działają?
A: Po naciÅ›niÄ™ciu pedaÅ‚u nie powinien siÄ™ on zapadać, ani być gÄ…bczasty. Hamulce należy sprawdzić w momencie rozruchu pojazdu, w czasie wyjazdu na drogÄ™. W tym przypadku pojazd nie powinien Å›ciÄ…gać na jedna stronÄ™ (Powód dla którego pedaÅ‚ hamulca jest gÄ…bczasty → powietrze w systemie hydraulicznym (w pÅ‚ynie hydraulicznym). ZapadajÄ…cy siÄ™ pedaÅ‚ oznacza ze jest niski poziom w pÅ‚ynu hydraulicznego bÄ…dź wyciek pÅ‚ynu z systemu hydraulicznego.
 
ABS
Q: Powiedz, jak sprawdzisz, czy jest problem z systemem ABS?
A: Sygnał (lampka, światełko) ostrzegawczy powinien świecić, jeśli pojazd ma problem z systemem ABS.
 
HEAD RESTRAINT:
Q: Powiedz, jak siÄ™ upewnisz, ze zagÅ‚ówek jest ustawiony w pozycji, która zapewnia najlepsza ochronÄ™ gÅ‚owy I karku w przypadku wypadku?
A: ZagÅ‚ówek powinien być ustawiony w pozycji takiej by jego górna krawÄ™dź znajdowaÅ‚a siÄ™ na wysokoÅ›ci brwi bÄ…dź górnej krawÄ™dzi uszu. ZagÅ‚ówek powinien być ustawiony tak, by przylegaÅ‚ jak najbliżej gÅ‚owy.
 
DEMISTER:
Q: Powiedz, jak ustawisz wentylator na przednim panelu tak by oczyszczaÅ‚ bÄ…dź osuszaÅ‚ wszystkie okna (zarówno przednie jak i tylne) możliwie jak najbardziej efektywnie.
A: Ustaw wszystkie parametry wiatraka (temperaturę, obroty, kierunek ciągu powietrza) I tylna szybę ogrzewana aby oczyszczał/osuszał przednia i pozostałe szyby. Nie musisz w tym celu uruchamiać silnika.
 
HEAD LIGHTS AND TAIL LIGHTS:
Q: Powiedz mi jak sprawdzisz, ze przednie I tylne Å›wiatÅ‚a dziaÅ‚ajÄ… bezproblemowo (zrób to bez wysiadania z pojazdu)
A: WyjaÅ›nienie: wÅ‚Ä…cz Å›wiatÅ‚a przednie oraz stacyjkÄ™, jeÅ›li to potrzebne. Obejdź samochód do o koÅ‚a – nie musisz tego robić, wystarczy, że powiesz, iż należy to zrobić, gdyż jest to tylko pytanie testowe.
 
INDICATORS:
Q: Powiedz mi jak sprawdzisz, ze kierunkowskazy działają poprawnie?
A: Włącz kierunkowskaz i sprawdź czy działają one poprawnie.
 
BREAK LIGHTS:
Q: Powiedz, jak sprawdzisz, ze światła hamowania działają poprawnie w samochodzie?
Pomogę Ci, jeśli trzeba włączyć stacyjkę, ale nie zapalaj silnika.
A: Naciśnij pedał hamulca, sprawdź odbicie w lusterku, na drzwiach garażowych bądź poproś kogoś o pomoc. Czasami jest potrzeba włączania kluczyka w stacyjce, ALE POD ZADNYM
WARUNKIEM NIE WLACZAJ SILNIKA.
 
REAR FOG LIGHTS:
Q: Powiedz, jak włączysz tylne światła przeciwmgielne. Wytłumacz jak się je używa (Nie musisz opuszczać samochodu).
A: Włącz przełącznik świateł przeciwmgielnych (przekręć kluczyk w stacyjce i włącz światła postojowe jeśli zaistnieje taka potrzeba). Sprawdź czy światełko ostrzegawcze się zaświeciło. Wyjaśnij jak się używa tych świateł.
 
HIGH BEAM:
Q: Powiedz, jak przełączasz światła postojowe na drogowe. Wyjaśnij jak sprawdzisz, czy światła drogowe się świecą bez wychodzenia z samochodu.
A: Włącz przełącznik (wraz z załączeniem kluczyka w stacyjce, jeśli istnieje taka potrzeba), sprawdź, czy światełko sygnalizacyjne się zaświeciło.
 
TYRE PRESSURE:
Q: Wyjaśnij, gdzie uzyskasz informacje o zalecanym ciśnieniu roboczym w oponach dla danego pojazdu. Jak powinno się sprawdzać ciśnienie w oponach?
A: Sprawdzasz w instrukcji obsługi pojazdu. W celu sprawdzenia ciśnienia w oponach użyj sprawdzonego ciśnieniomierza specjalnie do tego przystosowanego. Ciśnienie sprawdzaj w momencie gdy opony są zimne, nie zapomnij o kole zapasowym. Po zmierzeniu ciśnienia i ewentualnym dopompowaniu powietrza w oponach nie zapomnij zakręceniu zabezpieczających zaślepek na wentylu dętki.
 
TYRE LEGAL AND SAFE CONDITION:
Q: Powiedz, jak sprawdzisz, ze opony znajdują się w dobrym stanie, jak sprawdzisz, ze bieżnik opony jest wystarczająco głęboki oraz jak sprawdzisz, ze generalny stan opon gwarantuje bezpieczna jazdę.
A: na oponie nie mogÄ… siÄ™ znajdować żadne przeciÄ™cia bÄ…dź wybrzuszenia. GÅ‚Ä™bokość bieżnika powinna wynosić 1.6mm w poprzek ¾ szerokoÅ›ci opony I dookoÅ‚a zewnÄ™trznego brzegu opony. Ewentualnie 1.6mm gruboÅ›ci w poprzek opony i dookoÅ‚a.
OIL:
Q: Otwórz maskÄ™ samochodu I wskaż miejsce, gdzie sprawdzisz poziom oleju w silniku. Powiedz jak sprawdzisz, czy w silniku znajduje siÄ™ odpowiedni poziom oleju
A: Znajdź wskaźnik poziomu oleju (nr 2 na zdjÄ™ciu), Odpowiedz, jak sprawdzasz poziom oleju odnoÅ›nie max I min dopuszczalnych poziomów. Na zdjÄ™ciu pokrywa wlewu oleju znajduje siÄ™ pod nr 3.
 
COOLANT:
Q: Otwórz maskÄ™ i wskaż miejsce gdzie sprawdzisz poziom pÅ‚ynu chÅ‚odniczego w silniku. Na zdjÄ™ciu jest to wskazane pod nr 1. WyjaÅ›nij jak sprawdzisz, że w silniku znajduje siÄ™ wystarczajÄ…cy poziom pÅ‚ynu chÅ‚odniczego.
A: Odnajdź oznaczenie max i min poziomu pÅ‚ynu chÅ‚odniczego na zbiorniku. WyjaÅ›nij jak uzupeÅ‚nisz niedobór pÅ‚ynu do pożądanego poziomu.
 
WINDSCREEN WASHER: nr 4
Q: Otwórz maskÄ™ samochodu i wskaż pojemnik z pÅ‚ynem spryskiwacza przedniej szyby. WyjaÅ›nij jak sprawdzisz odpowiedni poziom pÅ‚ynu do spryskiwacza.
A: Znajdź zbiornik pod maska i powiedz jak sprawdzisz odpowiedni poziom płynu do
spryskiwacza.
 
BREAK FLUID: nr 5
Q: Podnieś maskę samochodu i wskaz zbiornik z płynem hamulcowym. Powiedz jak
sprawdzisz, czy masz odpowiednia ilość płynu hamulcowego w zbiorniku.
A: Wskaz zbiornik i porównaj poziom pÅ‚ynu z wartoÅ›ciami max/min na nim wskazanymi.